Vilkår og betingelser ved levering av tjenester

Vilkår og betingelser ved levering av tjenester

Disse betingelsene gjelder om ikke annet er skriftlig avtalt mellom Kontorvarehuset Møre og Romsdal AS, Gammelseterlia 29, 6422 Molde (”KVH”) og bruker (nedenfor i hovedsak benevnt ”kunde”) 

Bestilling og ordrebekreftelse 

Gjennom å bestille Tjenesten, aksepterer kunden disse vilkår. Ved å akseptere vilkårene binder kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet. 

Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden. 

Omfang og gjennomføring 

KVH vil utføre den avtalte tjenesten («Tjenesten») på en fagmessig måte og med for formålet kvalifiserte personer. 

KVH kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om KVH engasjerer en underleverandør vil KVH være ansvarlig for både KVHs og underleverandørens arbeid. 

Kunden må gi KVH tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at KVH skal kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kundens lokaler, skal KVH få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.  

Hvis leveransen krever oppgraderinger og vedlikehold av servere/tjenester med forventet nedetid, som må foretas i primærarbeidstiden (virkedager 08-16), skal kunden gis beskjed om dette pr. e-post minst 48 timer i forkant. Meldingen blir sendt til den adressen som er registrert i kontrakten. KVH forplikter å foreta planlagte oppgraderinger og vedlikeholdsoppgaver av tjenestene utenom primærarbeidstiden (virkedager 08-16).  

Standard vedlikeholdsvindu vil være onsdager kl. 21-23 på oddetalls ukenummer. En påminnelse om planlagt vedlikehold vil bli sendt kundens kontaktperson senest 12 timer før oppstart på e-post adresse i kontrakten. Kontorvarehuset vil bruke nødvendige kompetanse og ressurser for å levere tjenestene i henhold til denne avtale.  

Betaling mm. 

Alle oppgitte priser i tilbud, brosjyrer, prislister, og på www.kvh.no er eks. mva og andre avgifter. Prisen på konsulent og løpende tjenester reguleres årlig i henhold til økning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Regulering finner sted i løpet av 1.kvartal hvert år basert på økning i indeksen i foregående 12 måneders periode. 

Når det er avtalt bruk av underleverandører til å utføre hele eller deler av Tjenesten, og denne viderefaktureres av KVH til kunde, har KVH rett å regulere prisen til kunde ved viderefakturering.  

Ved langvarig bruk av tjenester (lagringsplass, båndbredde, annen kapasitet ) ut over det som inngår i avtalen, kan Kontorvarehuset oppgradere/tilleggsfakturere for dette. 

KVH har krav på dekning av utgifter i samsvar med det som er avtalt mellom partene. 

KVH utfører Tjenesten i vanlig arbeidstid i henhold til gjeldende prisliste. KVH har krav på vederlag for arbeid utenom ordinær arbeidstid etter den til enhver tid gjeldende prisliste. 

Betalingsvilkår og sikkerhet 

Betaling skjer med faktura etter særskilt kredittvurdering. Betaling kan skje gjennom finansiering via en av KVHs samarbeidspartnere. 

Fakturaen må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på KVHs bankkonto innen ti (10) dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har KVH rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften. 

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra KVH må være KVH i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor KVH. 

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har KVH rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser. 

Ansvar 

Foreligger feil ved tjenesten som KVH er ansvarlig for, er KVH forpliktet til å, etter eget valg, avhjelpe mangelen ved reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i samsvar med det som er angitt i disse generelle kjøpsvilkår. Hvis KVH velger å ikke avhjelpe mangelen, har kunden rett til et rimelig prisavslag for det utførte arbeidet. 

KVH er ikke ansvarlig for feil forårsaket av maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av KVH. Hvis Tjenesten består i rådgivning er KVHs ansvar begrenset til slik rådgivning basert på den informasjonen som gis av kunden. KVH tar ikke ansvar for de beslutninger som kunden fatter med bakgrunn i KVHs rådgivning. 

KVH ansvar er begrenset til den samlede prisen for den aktuelle Tjenesten som har blitt fakturert av KVH de siste seks månedene før skadetidspunktet. 

KVH er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, slik som produksjonsbortfall eller tap av fortjeneste, eller andre skader, eller for tap av data. 

Ansvarsbegrensningene etter dette punkt gjelder ikke for personskade eller ved forsett eller grov uaktsomhet fra KVHs side. 

Kunden er ansvarlig for å skriftlig informere KVH om alle endringer som kunden selv eller med hjelp av andre gjør i kundens IT-miljø, dersom endringen kan påvirke Tjenesten eller funksjoner som KVH leverer. KVH er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at slike endringer ikke meddeles KVH i samsvar med det ovenstående. 

Reklamasjon 

Kunden mister sin rett til å fremstille erstatningskrav hvis det ikke er reklamert skriftlig uten forsinkelse, ikke senere enn tre måneder etter at den spesifikke Tjenesten utføres. 

Immaterielle rettigheter 

Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som ved utføring av Tjenesten skapes særskilt for kunden. 

Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører KVH eller tredjeparter. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i beskyttet materiale som tilhører KVH eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder i stedet de vilkår som innehaveren av den aktuelle immaterielle rett til hver tid anvender. 

KVH er forpliktet til å informere kunden dersom det kreves ytterligere lisens eller rettighet utover det som fremgår av avtalen for å kunne utnytte Tjenesten. 

Krenkelse av immaterielle rettigheter 

Hvis kunden tilveiebringer immaterialrettslig beskyttet materiale under avtalen, garanteres at kunden innehar de rettigheter eller innhenter de godkjennelser som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med avtalen. 

KVH garanterer at Tjenesten og de immaterielle rettigheter som KVH gir kunden i henhold til avtalen, så vidt KVH vet, ikke krenker tredjeparts rettigheter. 

Kunden skal straks varsle KVH skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle rettigheter som følge av kundens bruk av Tjenesten. 

Ved en påstand om krenkelse, som KVH er ansvarlig for, skal KVH ha rett til, for egen regning, å overta tvisten og føre saken på vegne av kunden, samt for egen regning å enten sikre kundens fortsatte utnyttelse av Tjenesten, eller bytte ut den omtvistede del av Tjenesten mot liknende akseptabel tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, eller inngå avtale, oppgjør eller kompromiss med tredjepart om slikt krav uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra KVH. Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn, og skal avgis uten forsinkelse. 

KVH forplikter seg til å kompensere kunden for erstatning og annen betaling som kunden etter forlik eller dom må betale for krenkelsen, som KVH er ansvarlig for, av immaterielle rettigheter ved kundens bruk av Tjenesten. Ut over dette har kunden ikke rett til erstatning for tap som oppstår som følge av immaterialrettslige mangler i Tjenesten som KVH er ansvarlig for. 

Varighet og oppsigelse 

Avtalen gjelder fra den signeres av partene. Med mindre annet er avtalt, gjelder avtalen med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig. 

Uavhengig av det ovenstående kan partene skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom en part: 

(A) i vesentlig grad tilsidesetter eller bryter bestemmelsene i avtalen, og retting, der retting er mulig, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller 
(B) slås konkurs eller avvikles, er under restrukturering eller på annen måte er insolvent. 

Kundens fortsatte rett til å bruke resultatene av Tjenesten ved opphør av avtalen etter dette, krever at kunden har oppfylt sin plikt til å betale.